"/> "/> آفرینش پویا - مطالب ابر كارآفرینی سازمانی

مقاله : كارآفرینی و رسالت دانشگاه

مقاله ای از استادیار دانشگاه سید ابولفضل علوی می باشد كه سیر مطالب در این مقاله و مباحثی كه در ارتباط با آنها مطالبی بیان شده است به شرح زیر می باشد : 
بررسی سیر تاریخی موضوع كارآفرینی و ویژگی های شخصیتی كارآفرینان - مفهوم كارآفرینی - نظریات اقتصاد دانانی چون : ژان باتیست سی ، ژوزف شومپیتر ، آدام اسمیت ، مایز پایه گذار مكتب نوین اتریش و كیرزنر - نیاز به توفیق ، مركز كنترل درونی ، تمایل به مخاطره پذیری ، نیاز به استقلال و خلاقیت - مك كله لند و دوره های آموزشی كارآفرینی - برنامه ملی كارآفرینی در وزارت علوم - مطرح كردن كارآفرینی بعنوان اولویت دولت و رسالت دانشگاه - الگویی نظری برای پرورش مدیر كارآفرین كه نموداری بسیار كامل و جالب است - 

چکیده:

در دهه جاری جمعیت فعال كشور از مرز شصت میلیون نفر خواهد گذشت و جامعه ما به ایجاد حدود 10 میلیون واحد شغلی نیازمند است . لذا در حال حاضر با توجه به این حقیقت كه بزرگترین چالش اقتصاد ایران بحران بیكاری است از مهمترین و اساسی ترین وظایف دولت اشتغال زایی و كارآفرینی است. بالاخص ، آموزش عالی كشور در جهت سیاست ها و جهت گیری های اخیر آن به سمت تحقیقات و فناوری رسالتی مضعف در زمینه كارآفرینی دارد . قابل توجه است كه در آمریكا 81% مشاغل ، طی سال های 1969-1976 توسط شركت های خصوصی ایجاد شده كه نشان دهنده عدم كارآیی نظام های اداری دولتی در روند اشتغال زایی است و براساس مطالعات انجام شده در این كشور طی سال های 1980-1995 حدود 18% مشاغل ناشی از تاسیس كسب و كار جدید بوده است . لذا رویكرد مسائل آموزشی به بحث كارآفرینی از ضروری ترین نیازهای جامعه علمی كشور است كه به شناسایی و پرورش استعداد های كارآفرینان پرداخته و بستر مناسب جهت اشتغال زایی در جامعه را فراهم می سازد . به نظر بسیاری از افراد صاحب نظر كارآفرینی موتور تغییرات اجتماعی است و حیات نظام های اقتصادی در تخریب بنیادهای كهن و ناكارآمد و جایگزینی آن ها با نهادهای كارآمد و نوین است. كارآفرینان افرادی مخاطره پذیرند كه به واسطه نوآوری در منابع ، روش ها ، سازمان ، محصولات و مخصوصاً بازاریابی های جدید فرایند تخریب خلاق را در درون نظام های اقتصادی انجام داده و باعث رشد و توسعه اقتصادی و تجدید حیات ملت می شوند. به رغم اهمیت موضوع در جامعه دانشگاهی ، بحث كارآفرینی و ایجاد رشته های مربوط تاكنون مورد توجه جدی قرار نگرفته و این در حالی است كه امروزه فقط در امریكا و كانادا در بیش از 500 دانشكده ، رشته های آموزش كارآفرینی فعال است. اهمیت مسئله « كارآفرینی » باعث شده تا علاوه بر اقتصاددانان ، روانشناسان و جامعه شناسان نیز آن را مورد بررسی قرار دهند. به هر تقدیر در سال های اخیر در كشورهای توسعه یافته و در حال توسعه این وفاق ملی شكل گرفته كه بحران بیكاری بجز از طریق توسعه كارآفرینی و دمیدن روح نوآوری در كالبد اجتماعی امكان پذیر نیست. 

نوشته شده در تاریخ جمعه 10 شهریور 1391    | توسط: محمد خلیفه پور    | طبقه بندی: مقالات کارآفرینی و مدیریت،     | نظرات()

مقاله : ارایه چارچوب ادراكی مناسب از كارآفرینی در بخش دولتی

چكیده :

در این مقاله ضمن بررسی مهم ترین مبانی نظری كارآفرینی، كارآفرینی دولتی و سازمانی، الگوی اولیه ای از مبانی نظری مطالعه شده استخراج و سپس در یكی از سازمان های دولتی آزموده شد.
پژوهش حاضر با طراحی سه پرسش نامه به ترتیب به سنجش عوامل فردی، سازمانی و عناصر كارآفرینی و همچنین آزمون مدل اولیه پرداخته و تاثیر متغیرهای مستقل (عوامل فردی و سازمانی) و متغیرهای وابسته (عناصر كارآفرینی) را الگوسازی كرده است. پس از جمع آوری اطلاعات، از طریق تحلیل عاملی چرخشی با روش واریماكس و چندین بار تكرار،‌ هشت عامل برای عوامل سازمانی، هفت عامل برای عوامل فردی و پنج عامل برای عناصر كارآفرینی به دست آمد. پس از آن با استفاده از تحلیل های رگرسیونی، بنیادی و تحلیل مسیر (علیت) الگوی اولیه آزموده و در نهایت دو الگو با تركیبی از عناصر مختلف و با ارزش های متفاوت ارایه شد. از این رو شاخص های اندازه گیری كارآفرینی و عوامل تاثیرگذار به صورت الگوی مناسب كارآفرینی همراه با یك الگوی ساختاری در مسیر تحقیق ارایه شد. نتیجه تحقیق نشان می دهد كه سازه های اصلی كارآفرینی را در میان عوامل فردی،‌ توفیق طلبی، تعهد سازمانی، مهارت های مذاكره و اعتماد به نفس؛ و در میان عناصر كارآفرینی، خطرپذیری، رفتار اثرگذار، استقلال و تمایل به اصلاح؛ تشكیل می دهند. از مجموع عوامل تاثیرگذار عوامل سازمانی نیز عوامل مشتری مداری، ساختار منعطف، فرهنگ كاری، كنترل استراتژیك، حمایت مدیریت و سیستم پذیرش ایده در الگوی ساختاری معنی دار بوده است.


علی جهانگیری ، استادیار موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزی

محمد حسن مباركی ، استادیار دانشكده كارآفرینی دانشگاه تهران 


جهت دانلود متن كامل مقاله كلیك نمایید . 

نوشته شده در تاریخ پنجشنبه 5 مرداد 1391    | توسط: محمد خلیفه پور    | طبقه بندی: مقالات کارآفرینی و مدیریت،     | نظرات()

مقاله : ویژگیهای سازمانی و تاثیر آنها بر كارآفرینی سازمانی

چكیده :

به زعم بسیاری از محققین و نظریه پردازان سازمانی، نقشی که ویژگی های سازمانی در ایجاد کارآفرینی سازمان ایفا می کنند قابل توجه است و چنانچه رابطه بین این مولفه ها در فرایند کارآفرینی به طور صحیح تبیین شود، می تواند نویدبخش دست یابی به کارآفرینی سازمانی باشد. بنابراین، بررسی رابطه بین ویژگی های سازمانی (5 ویژگی: حمایت مدیریت، تشویق و پاداش، تفویض اختیار، فرصت زمانی، و ساختار سازمانی) و کارآفرینی سازمانی در شرکت نفت و گاز پارس، که یکی از شرکت های تابعه وزارت نفت است، رسالت این تحقیق می باشد، تا بدین وسیله سازمان مذکور با استقرار عوامل فوق، مزیت رقابتی خویش را ارتقا بخشد. روش این تحقیق، از نوع توصیفی – همبستگی است. جامعه آماری این پژوهش، کارشناسان شرکت نفت و گاز پارس است. ابزار گردآوری داده ها پرسشنامه است که آلفای کرونباخ آن 0.95 به دست آمده است. بر اساس تحلیل استباطی داده ها، یافته های پژوهش موید رابطه مثبت و معنادار دو متغیر عوامل ویژگی های سازمانی (به استثنای متغیر حمایت مدیریت) و کارآفرینی سازمانی در شرکت نفت و گاز پارس است. به عبارت دیگر، با افزایش یا کاهش میزان استقرار عوامل سازمانی، میزان کارآفرینی سازمانی نیز افزایش با کاهش می یابد. در پایان، با توجه به نتایج حاصله، پیشنهاداتی برای استقرار و تقویت سامانه کارآفرینی سازمانی ارائه شده است.


 علیرضا كوشكی جهرمی - حسن بودلایی - مهدی نریمانی 


جهت دریافت متن كامل مقاله كلیك نمایید .

نوشته شده در تاریخ پنجشنبه 15 تیر 1391    | توسط: محمد خلیفه پور    | طبقه بندی: مقالات کارآفرینی و مدیریت،     | نظرات()

فرهنگ كارآفرینی سازمانی

کارآفرینی، مفهومی است که همراه با خلقت بشر وجود داشته است. به تعبیری دیگر، کارآفرینی، کانون و مرکز ثقل کار و تلاش و پیشرفت بشر در عصر مدرنیته، تلقی می‌شود. به زبان ساده، ”کارآفرینی“ همان فرایند تاسیس و یا توسعه کسب‌وکار، برمبنای یک فکر و ایده نو است. کارآفرینی، به منظور رشد و نمو در جوامع، نیازمند وجود فرهنگ خاصی است. با توجه به اهمیت کلیدی کارآفرینی در اقتصادهای نوین (ایجاد شرکتهای کوچک و متوسط)،‌ کشورهای مختلف، برنامه‌های مفصلی را برای بسط چنین فرهنگی در جامعه خود تدارک دیده‌اند تا بتوانند همچنان مسیر رشد و پویایی‌شان را ادامه دهند. بنابراین، شناسایی عوامل موثر بر ایجاد و توسعه فرهنگ کارآفرینی در جامعه و نیز ویژگیهای منحصر به فرد کارآفرینان در سازمان شغلی یک فرد در دنیای امروزین به عنوان عنصر رشد و توسعه از ابعاد مختلف اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و سیاسی محسوب می­شود؛ به گونه­ای که عنصر کارآفرینی به عنوان موتور حرکتی تولید و توسعه اقتصادی و از سویی پرورش‌دهنده و تقویت کننده روحیه سرمایه­گذاری و بهره­وری در نیروی انسانی تلقی می­شود. از همین رو مقاله حاضر نیز با دیدگاه توصیفی- تحلیلی، مؤلفه­ها و عوامل تأثیرگذار بر ایجاد و توسعه فرهنگ کارآفرینی در سازمانها را برشمرده و به تشریح هر یک از آنها می­پردازد.

● مقدمه

فرهنگ را می‌توان مجموعه‌ای از باورها، آیین ها، اندیشه‌ها، آداب و رسوم، و ارزشهای حاکم بر یک جامعه دانست. به دیگر سخن، فرهنگ مقوله‌ای است که در سطح جامعه، گروه و در تعامل میان آنها معنا می‌یابد و شیوه برقراری ارتباط و تعامل میان افراد آن جامعه را بیان می‌کند. از سوی دیگر اگر از دیدگاه ” شیوه زندگی “ به فرهنگ بنگریم، نمی‌ توانیم آن را از مقوله کار و نحوه کسب درآمد نیز جدا بدانیم. کار و فرهنگ همواره و در تمام جوامع بر یکدیگر تاثیر متقابل داشته‌ اند. روشهای رایج کسب درآمد تا حد زیادی بر نحوه رفتار افراد و تعامل آنها با یکدیگر موثر است. گسترش کارآفرینی نیز به عنوان عامل ایجاد اشتغال و تولید ثروت در جامعه، نتایج فرهنگی ویژه‌ای را در پی خواهد داشت که قابل تامل و بررسی است. در واقع بدون توجه کافی به مقوله «توسعه فرهنگ کارآفرینی» نمی‌توانیم به شـاخصهای رشد و توسعه که از طریق تغییر در رونــد تولید،‌ بهره‌وری و توان­افزایی فنی و صنعتی در عرصه اقتصاد حاصل می‌شود، دست یابیم.

نوشته شده در تاریخ شنبه 6 خرداد 1391    | توسط: محمد خلیفه پور    | طبقه بندی: كارآفرینی،     | نظرات()

مقاله : تحلیل رابطه و تأثیر سرمایه اجتماعی بر كارآفرینی سازمانی (مطالعه موردی در گروه صنعتی سدید)

چكیده 

كارآفرینی از دید دانشمندان علوم اجتماعی،‏ فرآیندی است كه در شبكه متغیری از روابط اجتماعی واقع شده است. این روابط اجتماعی می‌تواند رابطه كارآفرین با منابع و فرصت‌ها را محدود یا تسهیل نماید. اكثر تحقیقات صورت گرفته در مورد كارآفرینی سازمانی،‏ از نوع تعیین ویژگی‌های شخصیتی كارآفرینان بوده و توجه به شبكه روابط اجتماعی یا سرمایه اجتماعی نادیده گرفته شده است. در عین حال،‏ امروزه نگاه جدی به مقوله كارآفرینی در سازمان های صنعتی وجود ندارد. این امر می‌تواند ناشی از دلایل مختلف از جمله نادیده گرفتن روابط و شبكه های اجتماعی باشد. از این رو هدف اصلی این مقاله بررسی رابطه و تاثیر سرمایه اجتماعی و ابعاد آن با كارآفرینی سازمانی است. جهت دستیابی به این هدف،‏ فرضیه اصلی به صورت وجود رابطه معنی داری بین سرمایه اجتماعی و كارآفرینی سازمانی و مبتنی بر مدل مفهومی تعریف شد.

دكتر رحمت الله قلی پور ، استادیار دانشكده مدیریت پردیس قم دانشگاه تهران

دكتر مهرداد مدهوشی ، دانشیار دانشكده علوم اقتصادی دانشگاه مازنداران

وحید جعفریان كارشناس ، ارشد مدیریت صنعتی از دانشگاه مازندران 

برای دانلود متن كامل مقاله جهت دانلود كلیك نمایید .

نوشته شده در تاریخ چهارشنبه 10 خرداد 1391    | توسط: محمد خلیفه پور    | طبقه بندی: مقالات کارآفرینی و مدیریت،     | نظرات()
شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Mobile Traffic | سایت سوالات