"/> "/> آفرینش پویا - مطالب ابر توسعه اقتصادی

مقاله : كارآفرینی و آموزش عالی : اصول و موانع

چكیده : 
از مهمترین نیازهای جامعه امروز، توسط نظام آموزش عالی واكنش نشان دادن مناسب‌ در برابر تغییرات اجتماعی، فرهنگی ، سیاسی و اقتصادی با هدف توسعه انسانی است. از اهداف آموزش و كارآفرینی در آموزش عالی ، بهبود توانایی‌های فردی و تخصصی دانشجویان است. این اهداف به منظور آماده‌سازی دانشجویان برای تولید محصولات و تأسیس شركت‌ های جدید و بهبود وضعیت اجتماعی و اقتصادی مردم تدوین و طراحی شده‌اند. این مقاله به اجمال به وضعیت توسعه انسانی در ایران ، با شاخص‌هایی همچون تحصیلات ، تولید ناخالص داخلی و متوسط طول عمر می‌پردازد . نویسنده فلسفه‌ های معرفت‌ شناسی و سیاسی در آموزش عالی و اهمیت هر یك را در یادگیری و رشد شناختی ، شامل رشد مهارت‌ های فردی و تخصصی و توانمندی‌ های كارآفرین ، به بحث می‌گذارد. ویژگی‌ های فردی به عنوان بخش اعظمی از توانایی فرد در كارآفرین شدن تعیین شده‌ است. برخی از این ویژگی‌ ها به بحث گذاشته شده و پیشنهاد شده كه مهارت‌های كارآفرینی ، نظیر مسأله‌گشایی ، ارتباطات ، كارگروهی و پشتكار تقویت شوند. در پایان سرمایه‌گذاری در آموزش عالی و تحقیق و توسعه به همراه نوآوری‌ های ساختاری و درسی به عنوان اصول بنیانی برای نهادینه سازی كارآفرینی در دانشگاه‌ ها و توسعه اقتصادی شناخته شده‌ اند. حمید رضا آراسته 
در این مقاله به موارد زیر پرداخته شده است :
گزارش سازمان ملل درمورد معضل اجتماعی بیكاری - شاخص توسعه انسانی - عوارض بیكاری - كیفیت توسعه انسانی - دو فلسفه متفاوت معرفت شناسی و سیاسی در آموزش عالی - نقش دانشگاه در كارآفرینی - برنامه های درسی و كارآفرینی - مدارس فنی و حرفه ای - چگونگی رشد ویژگی های كارآفرینی در میان دانشجویان - مهارت های مورد نیاز دانشجویان برای كارآفرینی - مساله گشایی - پشتكار - كار گروهی - ایجاد ارتباطات - سرمایه گذاری در آموزش عالی و تحقیق و توسعه - 

نوشته شده در تاریخ سه شنبه 7 شهریور 1391    | توسط: محمد خلیفه پور    | طبقه بندی: مقالات کارآفرینی و مدیریت،     | نظرات()

مقاله : اخلاق كار و وجدان كار در كارآفرینی

چكیده : 

ارزشهایی چون اخلاق ، وجدان ،‌ تعهد ، مسوولیت پذیری و ... در تبدیل اندیشه نو به محصول و ارایه آن به بازار چون واكنشگر در معادلات شیمیایی، عمل می نمایند و سبب می شوند تا فرایند كارآفرینی تحت تاثیر این عوامل در مدتی كوتاه تر به نتیجه برسد. از سوی دیگر موجب جلب اعتماد جامعه كارآفرین و گروه كارآفرینی در راستای آینده نگری و عملیاتی كردن اندیشه های جدید خواهد شد. این ارزشها در تعامل با عوامل اقتصادی و فرهنگی كارآفرینی كه اساس آن نیز به شمار می روند، سبب اعتماد بیشتر گروههای درگیر فضاهای مذكور و نیز جامعه می شود و به حد نهایی خود یعنی ایثار كارآفرین وگروه كارآفرینی می رسد. در این حال، به دلیل افزایش اعتماد به كارآفرین و گروه كارآفرینی و نیز تلاش مضاعف آنان در سایه ارزشهای اخلاقی، توسعه اقتصادی و فرهنگی جامعه،‌ امری قطعی و اجتناب ناپذیر است. توزیع عادلانه درآمد، افزایش سرمایه گذاری و تمامی عوامل اقتصادی و اجتماعی به طور غیرمستقیم دستخوش این ارزشها می شوند.
نتیجه گیری: این مقاله ضمن معرفی زوایای اخلاق و وجدان كاری و تبیین مفهوم كارآفرینی، درصدد آشكار نمودن نقش ارزشهای مذكور در پدیده كارآفرینی است.


دكتر جمال خانی جزنی ، گروه فرهنگ و فناوری سازمان پژوهش های علمی صنعتی ایران


جهت دریافت متن كامل مقاله كلیك نمایید .

نوشته شده در تاریخ سه شنبه 13 تیر 1391    | توسط: محمد خلیفه پور    | طبقه بندی: مقالات کارآفرینی و مدیریت،     | نظرات()

مقاله : نقش بنگاه های كوچک و متوسط (SME`s) صنعتی در خلق فرصت های كارآفرینی

چكیده :

این پژوهش با هدف بررسی وضعیت توسعه بنگاه های كوچک و متوسط(SMEs)  صنعتی در راستای خلق فرصت های كارآفرینی انجام گرفته است. تعداد 309 شركت كوچک و متوسط صنعتی مستقر در سطح استان سمنان بر اساس جدول مورگان و كرجسی و طبق روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای انتخاب گردیدند. روش تحقیق توصیفی از نوع پیمایشی بود و جهت آنالیز داده ها از شیوه های آماری توصیفی و استنباطی سود جسته شد. یافته ها نشان می دهند كه بر اساس خروجی آزمون های همبستگی بین وضعیت تكنولوژی پیشرفته و ماشین آلات جدید (فناوری تولید)، درجه تخصص و آگاهی نیروی كار، شیوه های مدیریتی، وضعیت كیفی كالای تولید شده، نحوه حمایت موسسات مالی، فعالیت های صادراتی، تنوع و نوآوری در تولید محصولات جدید و پذیرش ریسک SME ها و خلق فرصت های كارآفرینی رابطه وجود داشته و بر اساس خروجی های آزمون ساین وضعیت متغیرهای فوق الذکرSME  ها در خلق فرصت های كارآفرینی تاثیر داشته كه این مطلب از خروجی های آزمون كالموگراف - اسمیرنوف و از دیدگاه كارآفرینان، قابل دریافت است. در پایان، با توجه به نتایج، پیشنهادهایی نیز ارایه گردید.


علی اكبر امین بیدختی ، استادیار دانشگاه سمنان


برای دریافت متن كامل مقاله كلیك فرمایید .

نوشته شده در تاریخ پنجشنبه 8 تیر 1391    | توسط: محمد خلیفه پور    | طبقه بندی: مقالات کارآفرینی و مدیریت،     | نظرات()

مقاله : بررسی عوامل موثر بر تشخیص فرصت های كارآفرینانه در حوزه فناوری اطلاعات

چكیده :

در سال های اخیر كارآفرینی در حوزه فناوری اطلاعات به عنوان مهم ترین عامل در توسعه اقتصادی كشورها شناسایی شده است. با توجه به این كه تشخیص فرصت به عنوان اولین و مهم ترین مرحله در كارآفرینی است، از این رو شناسایی عامل های موثر بر تشخیص فرصت موضوع بسیار با اهمیتی بوده و در همین راستا مقاله حاضر با هدف بررسی عامل های موثر فردی و اجتماعی بر تشخیص فرصت های كارآفرینانه در حوزه فناوری اطلاعات انجام شده است. در راستای سوال اصلی تحقیق، اثرهای متغیرهای مستقل (دانش سابق كارآفرین، احساس خود اثربخشی، جستجوی منظم فرصت ها، پیوندهای قوی و ضعیف اجتماعی،‌ مربیان و جریان های اطلاعاتی) بر متغیر وابسته (تشخیص فرصت كارآفرینانه) آزموده شد. جامعه آماری این تحقیق 230 نفر از كارآفرینان در حوزه فناوری اطلاعات در شهر تهران بوده اند كه از میان آن ها حدود142 نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند. ابزار جمع آوری داده ها پرسش نامه، روش تحقیق توصیفی و از نوع همبستگی بوده و روایی پرسش نامه به روش اعتبار محتوا و پایایی آن با روش آلفای كرونباخ (0.7) تایید شده است. نتایج نشان می دهد كه متغیرهای مستقل دانش سابق، وجود مربی در صنعت فناوری اطلاعات و احساس خود اثربخشی، تاثیر مثبت بر تشخیص فرصت كارآفرینانه دارند؛ اما متغیرهای مستقل دیگر تاثیر معناداری بر تشخیص فرصت در این حوزه نداشته اند. هم چنین مقایسه پیوندهای ضعیف و قوی اجتماعی نشان می دهد كه پیوندهای ضعیف اجتماعی تاثیر بیشتری بر تشخیص فرصت كارآفرینانه در مقایسه با پیوندهای قوی دارند.

رحمت اله قلی پور ، استادیار دانشكده مدیریت دانشگاه تهران

حسنعلی آقاجانی ، استادیار دانشگاه مازندران

محمد علی كرامتی كریمی ، كارشناسی ارشد مدیریت صنعتی 

 برای دانلود متن كامل مقاله كلیك نمایید .

نوشته شده در تاریخ شنبه 3 تیر 1391    | توسط: محمد خلیفه پور    | طبقه بندی: مقالات کارآفرینی و مدیریت،     | نظرات()
شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic | Buy Targeted Website Traffic