"/> "/> آفرینش پویا - مطالب مهر 1391

خلاقیت ابزاری در دست كارآفرینان

نوشته شده در تاریخ سه شنبه 25 مهر 1391    | توسط: محمد خلیفه پور    | طبقه بندی: عكس و فیلم كارآفرینی،     | نظرات()

مقاله : آموزش کارآفرینی در کسب و کارهای کوچک و متوسط ایران : نیازها و راهکارها

مقاله ای از دكتر محمود احمدپور داریانی ، استادیار دانشكده كارآفرینی دانشگاه تهران و دكتر سید محمد مقیمی ، دانشیار دانشكده مدیریت دانشگاه تهران می باشد . در این مقاله چرخه حیات كسب و كارهای كارآفرینانه در قالب پنج مرحله بیان شده است : 1- مرحله ایجاد كسب و كار 2- مرحله شروع 3- مرحله رشد 4- مرحله تثبیت 5- مرحله نوآوری یا افول كسب و كار . برای سرمایه انسانی كارآفرینی تعاریف مختلفی درج شده است و همینطور راهبرد منابع انسانی كارآفرینی به مجموعه یا مجموعه هایی از روش های منابع انسانی كه احتمال تبدیل دانش جدید به محصولات یا خدمات جدید را افزایش می دهند . در ادامه اهداف برنامه های آموزشی كارآفرینی از دیدگاه های مختلف مطرح شده است .  نموداری بعنوان چارچوب فرآیندی آموزش كارآفرینی درج گردیده كه بسیار مفید است . نمودار جالب دیگر بعنوان مدل فرآیندی آموزش كارآفرینی می باشد . 

چكیده :
کارآفرینی به عنوان موتور محرکه توسعه اقتصادی و اجتماعی نقش اساسی درفرآیند توسعه جوامع دارد. کسب و کارهای کوچک بهترین مامن برای فعالیت های کارآفرینانه است و این امر مستلزم آن است که صاحبان و کارکنان کسب و کارهای کوچک از مهارت ها و توانایی های کارآفرینانه برخوردار باشند. دراین مقاله که مستخرج از تحقیقی میدانی است ، ضمن پرداختن به برخی مفاهیم کارآفرینی،چالش ها و اهداف آموزش کارآفرینی و چرخه حیات کسب و کارهای کوچک مورد بررسی قرار گرفته است. در ادامه نیز ضمن تعریف مساله ، سوالات پژوهش ، روش تحقیق ، جامعه و نمونه آماری و قلمرو تحقیق بیان شده و در بخش دیگر نیز اطلاعات حاصل از مشاهدات ، مصاحبه ها و پرسشنامه تحقیق تجزیه و تحلیل شده و در پایان نیز پیشنهاداتی درباره طراحی و اجرای دوره های آموزش کارآفرینی بیان شده است .


نوشته شده در تاریخ سه شنبه 25 مهر 1391    | توسط: محمد خلیفه پور    | طبقه بندی: مقالات کارآفرینی و مدیریت،     | نظرات()

آموزش كارآفرینی : پیدایش ، توسعه ، گرایش‌ ها و چالش‌ ها

چكیده :
مقوله‌ی « كارآفرینی » به عنوان مؤثرترین نیروی بالقوه‌ ی اقتصادی در تاریخ جهان ، به صورت بحث‌ برانگیزی از حدود سه دهه‌ ی گذشته تاكنون ظهور یافته و مطرح شده است. همگام و همزمان با این مقوله ، پیشرفت‌ های مشابهی نیز در زمینه‌ی « آموزش كارآفرینی » انجام شده است. پیشرفت‌ ها و فعالیت‌های اخیر كه در برنامه‌های آموزشی كارآفرینی و ایجاد كسب‌ و كار های جدید انجام شده ، بسیار چشمگیر و قابل توجه‌ هستند. 
تعداد واحدهای آموزشی عالی ( دانشگاه و دانشكده‌ ها ) كه واحدهای درسی مربوط به مقوله‌ی « كارآفرینی » را ارائه می‌دهند از چند واحد در سال 1970 میلادی به 1600 واحد آموزشی در سال 2005 افزایش یافته است. 
اما این توسعه‌ ی فوق‌العاده باعث ایجاد مشكل قانونی كردن و رسمیت دادن به این رشته از حیث علوم دانشگاهی و جامعه‌ی آكادمیك می‌شود. در حالی كه برخی مراحل مربوط به فرآیند قانونی شدن این رشته طی چند سال گذشته به اجرا درآمده است ؛ هنوز هم مشكلات دیگری پیش‌روی آن قرار دارد. 
این مقاله گرایش‌ها و چالش‌های موجود در زمینه‌ی « آموزش كارآفرینی » در قرن 21 را بررسی می‌كند.

مصطفی علی میری ، عضو هیات علمی دانشگاه پیام نور

نوشته شده در تاریخ سه شنبه 25 مهر 1391    | توسط: محمد خلیفه پور    | طبقه بندی: مقالات کارآفرینی و مدیریت،     | نظرات()

مقاله: بررسی اثربخشی مدیریت در زمینه سازی برای بروز و پرورش کارآفرینی

مقاله ای مفید از دكتر محمد حسن پرداختچی و دكتر محمود حیدری ، اعضای هیئت علمی دانشكده علوم تربیتی دانشگاه شهید بهشتی و حمید شفیع زاده دانشجوی دكتری مدیریت آموزش عالی دانشگاه شهید بهشتی می باشد . 
در انتهای این مقاله پیشنهادات اجرایی به شرح زیر آمده است : حمایت از طرحهای ابتكاری در شركت - استقرار نظام پاداش دهی مناسب برای فعالیت های خلاق - ایجاد هسته های پژوهشی و نوآوری در شركت - شناسایی توانمندیها و قابلیت های افراد و استفاده شایسته از آنها - ایجاد تیمهای رقابتی برای نوآوری در تولید و خدمات - الزام واحدهای سازمانی برای ارائه ایده های جدید در مورد تولید یا خدمات - قرار دادن معیارهایی همچون نوآوری و خلاقیت در سیستم گزینش نیروی انسانی و چندین مورد دیگر كه در مقاله آمده است .
همچنین در این مقاله هشت پیشنهاد پژوهشی آمده است كه برای كسانی كه قصد تحقیق در این زمینه را دارند مفید می باشد .

چكیده : 
هدف اصلی این پژوهش، بررسی اثربخشی مدیریت در زمینه سازی برای بروز و پرورش کارآفرینی از دیدگاه کارکنان شرکت نفت مناطق مرکزی ایران بوده است. بدین منظور، پنج شاخص اصلی برای کارآفرینی درنظر گرفته شدند که شامل خلاقیت و نوآوری، ریسک پذیری، مسوولیت پذیری، قدرت تصمیم گیری و مشارکت جویی بودند. در راستای پاسخ گویی به فرضیات پژوهش، اطلاعات به صورت کتاب خانه ای و میدانی جمع آوری شد. در جمع آوری اطلاعات میدانی، از ابزار اندازه گیری پرسش نامه استفاده گردید. پرسش نامه تحقیق پس از مطالعه دقیق ادبیات پژوهش تدوین شد. نتایج پژوهش نشان داد که مدیریت شرکت نفت مناطق مرکزی در زمینه سازی مناسب برای شاخص های ریسک پذیری، مسوولیت پذیری، قدرت تصمیم گیری و مشارکت جویی موفق و در زمینه خلاقیت و نوآوری ناموفق بوده است. با توجه به اینکه شرکت هیچ برنامه آموزشی در زمینه کارآفرینی برای کارکنان طراحی و اجرا نکرده بود و با توجه به دولتی بودن این شرکت (تحقیقات متعدد نشان داده است که کارآفرینی در شرکت های خصوصی بیش از شرکت های دولتی مورد توجه قرار می گیرد) می توان گفت که مدیران شرکت نفت عملکرد رضایت بخشی در زمینه کارآفرینی داشته اند.

نوشته شده در تاریخ سه شنبه 25 مهر 1391    | توسط: محمد خلیفه پور    | طبقه بندی: مقالات کارآفرینی و مدیریت،     | نظرات()

مقاله : بررسی رابطه علی بین کارآفرینی و بیکاری در بخش صنعت ایران

چكیده :

امروزه كارآفرینی به عنوان ابزار مهم تولید شغل و کاهش میزان بیكاری نزد کارشناسان و سیاستگذاران کشور اهمیتی فزاینده یافته است. در خصوص چگونگی رابطه مذکور، ابهامات بسیاری در کشورهای در حال توسعه ظهور یافته است. نتایج حاصل ازمطالعات گروهی از اقتصاددانان نشانگر رابطه مثبت بین بیکاری و کارآفرینی است. به عبارت دیگر این عده مطرح می سازند بالا رفتن نرخ بیكاری منجر به افزایش كارافرینی می گردد. حال آنکه برخی دیگر رابطه عکس بین این دو متغیر را مطرح می سازند و مستندا بیان می دارند که افزایش فعالیتهای كارافرینی، نرخ بیكاری را كاهش می دهد. هدف از این مقاله، بررسی رابطه علی بین كارآفرینی - به مفهوم ایجاد كسب و كارهای جدید- در صنعت ایران و نرخ بیكاری می باشد. در این راستا، آزمون علیت هیسائو برای بررسی رابطه علی بین نرخ بیكاری و كارآفرینی در بخش صنعت کشور به کار گرفته شده است. نتایج این مقاله حاكی از آن است كه در بخش صنعت کشور رابطه علی یک طرفه از کارآفرینی به نرخ بیکاری وجود دارد.


دكتر محمد باقر بهشتی ، دانشیار دانشكده اقتصاد دانشگاه تبریز

محمد حسن خیرآور ، كارشناس ارشد مدیریت بازرگانی (MBA)

محمد حسن قزوینیان ، كارشناس ارشد علوم اقتصادی


جهت دانلود متن كامل مقاله كلیك نمایید .

نوشته شده در تاریخ سه شنبه 25 مهر 1391    | توسط: محمد خلیفه پور    | طبقه بندی: مقالات کارآفرینی و مدیریت،     | نظرات()

كارآفرینان قله ها را فتح می نمایند

نوشته شده در تاریخ سه شنبه 18 مهر 1391    | توسط: محمد خلیفه پور    | طبقه بندی: عكس و فیلم كارآفرینی،     | نظرات()

مقاله : پدیدارشناسی در مطالعات کارآفرینی

مقاله ای بسیار جذاب از دكتر مهدی الوانی ، استاد مدیریت دولتی دانشگاه علامه طباطبائی و حسن بودلایی دانشجوی دكتری مدیریت دولتی دانشگاه علامه طباطبائی كه چكیده مقاله در ادامه آمده است :

اگر در کارآفرینی به عنوان یک حوزه فکری- علمی تناسبی میان موضوع و روش وجود نداشته باشد یا ضعیف باشد (وضعیت کنونی در کارآفرینی به عنوان رشته ای علمی و استراتژی های تحقیق برخاسته از پارادایم کارکردگرایی نظیر: پیمایش، تک روش های توصیفی و ....) آن حوزه علمی در آموختن و یادگیری به مخاطبان ناتوان است. شاید همین مساله، شیوه ای را مطرح می سازد که چرا تعدادی از مباحث عمده و بنیادی در حوزه مطالعات کارآفرینی، حل نشده باقی مانده است. بنابراین در مقاله حاضر هدف، بیان و توصیف اهمیت رو به گسترش نگریستن به قلمرو کارآفرینی از دید پارادایم تفسیری و استراتژی های تحقیق کیفی نظیر پدیدارشناسی به عنوان بخشی از مواد و ارکان لازم جهت فهم کارآفرینی به عنوان یک کل است. به عبارت دیگر، از آنجا که کارآفرینی فرایند یکپارچه ای از تجارب زندگی است و تجارب زندگی جهت مطالعه با دشواری بسیاری همراه هستند و اغلب روش شناسی های پیشین جهت مداقه این عامل با شکست مواجه گردیده اند؛ راه حل چالش روش شناسی مذکور در این مقاله خروج و فرا رفتن از مرزهای پارادایم کارکردگرایی در حوزه علمی کارآفرینی برای نیل به تبیین و فهم مناسب پدیده های کارآفرینانه و استفاده از پارادایم تفسیری و استراتژی های پژوهشی مناسب نظیر روش پدیدارشناسی پیشنهاد می شود. به همین منظور در بخش اول به معرفی و تشریح مواضع رویکرد پدیدارشناسی به عنوان یک ابزار تحقیق پرداخته و در بخش دوم، ضمن اشاراتی به وضعیت چالش برانگیز حاکم بر روش شناسی رشته علمی کارآفرینی، مطلوبیت و فواید بکارگیری این رویکرد تحقیقی همراه با نمونه هایی در حوزه کارآفرینی ذکر شده اند تا مدخلی جهت انجام مطالعات آتی در حوزه کارآفرینی با استفاده از پدیدارشناسی به مثابه روش تحقیق باشد. مقاله حاضر را می توان به عنوان پاسخی به روند فزاینده نیاز قلمرو پژوهشی کارآفرینی به روشهای کیفی برای تولید پژوهشهای اکتشافی و توصیفی قلمداد نمود.

نوشته شده در تاریخ سه شنبه 18 مهر 1391    | توسط: محمد خلیفه پور    | طبقه بندی: مقالات کارآفرینی و مدیریت،     | نظرات()

تاثیرات عوامل سازمانی بر نتایج بالقوه کارآفرینی درون سازمانی: تحقیقی در شاخه صنعت فن آوری های اطلاعات و ارتباطات

مقاله ای از علیرضا امیركبیری ، استادیار دانشكده مدیریت دانشگاه آزاد تهران مركز و امید محمودیان كارشناسی ارشد مدیریت از دانشگاه آزاد واحد تهران مركز می باشد كه چكیده این مقاله به شرح زیر می باشد :

در این مقاله، روابط بین عوامل سازمانی موثر بر کارآفرینی درون سازمانی و نتایج بالقوه کارآفرینی درون سازمانی تحقیق شده است. عوامل سازمانی که کارآفرینی درون سازمانی را تحت تاثیر قرار می دهد عبارتند از: حمایت مدیریت، امکان تفویض اختیار تصمیم گیری، پاداش دهی، تامین فرصت کافی برای توسعه خلاقیت، از میان برداشتن موانع سازمانی و انگیزش کارکنان. نتایج بالقوه کارآفرینی درون سازمانی؛ رضایت شغلی و رضایت مشتری درک شده است. داده های تحقیق، از 94 کارشناس فنی در 4 شرکت که در شاخه صنعت فن آوری های اطلاعات و ارتباطات فعالیت می کنند جمع آوری شده است. نتایج تحقیق نشان داده است که بین دادن امکان تفویض اختیار در تصمیم گیری به کارکنان، تامین فرصت کافی برای بروز خلاقیت کارکنان و برانگیختن کارکنان با نتایج بالقوه کارآفرینی درون سازمانی یک رابطه مثبت وجود دارد. این نتایج، برای شرکت هایی که تلاش می کنند جهت گیری کارآفرینی داشته باشند می تواند سودمند باشد.


جهت دانلود متن كامل مقاله كلیك نمایید .

نوشته شده در تاریخ سه شنبه 18 مهر 1391    | توسط: محمد خلیفه پور    | طبقه بندی: مقالات کارآفرینی و مدیریت،     | نظرات()

آموزش کارآفرینی دانشگاهی و نقش آن در ایجاد و توسعه شرکت های کوچک و متوسط (SMEs) دانش بنیان

مقاله ای كاربردی و مفید از جناب آقای دكتر كامبیز طالبی ، استادیار دانشكده كارآفرینی دانشگاه تهران و محمد رضا زارع یكتا دانشجوی كارشناسی ارشد مدیریت كارآفرینی از دانشگاه تهران كه چكیده آن به شرح زیر می باشد :

از آنجا که دانشگاه ها به عنوان متولیان اصلی تربیت و پرورش منابع انسانی متخصص در جامعه، نقش اساسی دارند، توجه به مقوله کارآفرینی دانشگاهی به توسعه بهتر این امر کمک می کند.
شاید تغییر رویکرد دانشجویان و دانش آموختگان از کارجویی به کارآفرینی به سبب درک این مطلب است که در دنیای امروز دانش آموخته ای نسبت به سایرین دارای مزیت رقابتی است که پا را از حوزه دانش و محفوظات خود فراتر گذاشته و در حل مسایل عملی آن محدوده تخصص، مهارت داشته و موفق عمل کند. به همین دلیل است که آموزش کارآفرینی در دو حالت ساخت یافته با برنامه های آموزشی گوناگون و گاهی با صرف وقت زیاد یا کارگاه ها و سمینارهای آموزشی کوتاه مدت مورد توجه بیشتری قرار می گیرد.
دانشگاه می تواند و انتظار می رود که با تکیه بر رسالت اصلی خود یعنی آموزش و پژوهش، مسیر کاربری نمودن و بهره برداری از قابلیت های ایجاد شده در دانش آموختگان را از طریق ایجاد 
SME های دانش بنیان هموار و رشد مداوم دانشگاه، صنعت، دولت و سایر بخش های جامعه را در همه زمینه ها عینیت بخشد.
برای دست یابی به این منظور به نظر می رسد باید تغییراتی در نوع و روش آموزش و نحوه تعامل دانشگاه با صنعت انجام شود.


جهت دانلود متن كامل مقاله كلیك نمایید . 

نوشته شده در تاریخ سه شنبه 18 مهر 1391    | توسط: محمد خلیفه پور    | طبقه بندی: مقالات کارآفرینی و مدیریت،     | نظرات()

نمایی از ذهن خلاق یك كارآفرین

هر لحظه ای از ذهن كارآفرین باید چنین باشد و سری پر از ایده داشته باشد .

نوشته شده در تاریخ چهارشنبه 12 مهر 1391    | توسط: محمد خلیفه پور    | طبقه بندی: عكس و فیلم كارآفرینی،     | نظرات()

مقاله : دسترسی كارآفرینان به نتایج تحقیق و نوآوری در كشورهای منتخب

مقاله ای از خانم ناهید شیخان و حجت الله رضازاده كه بسیار جالب میباشد . در این مقاله در ارتباط با موارد زیر مطالبی بیان شده است :
مدل GEM برای ارتباط بین كارآفرینی و رشد اقتصادی _‌ تحقیق و توسعه در كشورهای مختلف از جمله آلمان ، ایتالیا ، سوئد ، هلند ، فنلاند ، اتریش _ مركز تكنولوژی و پارك های علمی _  

چكیده :
كشورهای پیشرفته با توجه به اهمیت كارآفرینی و شركت های كوچك و متوسط (SME) در رشد اقتصادی و ایجاد اشتغال در جوامع، برنامه های مختلفی را جهت استفاده كارآفرینان و شركت های كوچك و متوسط از نتایج تحقیقات بعمل آمده اجرا می نمایند. اطلاع و استفاده از نتایج تحقیقاتی منجر به ایجاد فرصت های تجاری جدید می شود كه می تواند سبب رشد و تداوم كارآفرینی و در نهایت رشد و توسعه اقتصادی كشورها گردد. در این مقاله تحقیقاتی برنامه های مختلفی كه در چند كشور پیشرفته اروپایی اجرا می گردد مطالعه شده است.

نوشته شده در تاریخ چهارشنبه 12 مهر 1391    | توسط: محمد خلیفه پور    | طبقه بندی: مقالات کارآفرینی و مدیریت،     | نظرات()

مقاله : كارآفرینی ، توسعه و اشتغال

چكیده :
در این مقاله علاوه بر تاریخچه کارآفرینی مفاهیم کارآفرینی و تعاریف‌ متعددی که برای آن در نظر گرفته شده،بررسی و تفاوت کارآفرینان مستقل‌ (Entrepreneurs) و کارآفرینان سازمانی (Interapreneur) بیان شده است‌ کارآفرین مستقل نقطه مقابل کارآفرین سازمانی به شمار می‌آید.ویژگی مهم‌ کارآفرین سازمانی نوآوری در سازمان مربوط و ویژگی مهم کارآفرین مستقل‌ نوآوری و خلاقیت است.بر این اساس کارآفرین فردی است که با پذیرش‌ خطر(ریسک)طرحی را اجرا یا کارگاهی را راه‌اندازی می‌کند و گروهی از افراد را در یک تشکل سرپرستی و برای آنان ایجاد اشتغال می‌کند.

در بخش دوم مقاله به انواع و دسته‌بندی‌های موجود در مکاتب و تئوری‌های کارآفرینان اشاره شده و خلاصه مکاتب مربوط به کارآفرینی بیان‌ شده است.در این بخش تئوری‌ها و مکاتب کارآفرینی به سه گروه دوم‌ تقسیم شده است.در تئوری‌های مکاتب گروه اول شامل سه مکتب انسانی، محیطی و مکتب ایده راه‌اندازی کسب و کار جدید می‌شود و مکاتب گروه دوم‌ عبارت است از تئوری‌های شخصیت،تئوری‌های رفتاری،تئوری‌های‌ اقتصادی،تئوری‌ها جامعه‌شناسی و تئوری‌های جامع‌نگرانه تئوری‌ها و مکاتب گروه سوم نیز بر اساس تعریفی که از کارآفرینی و اهداف آن دارند به‌ شش مکتب تقسیم می‌شوند.سپس در بخش بعدی به راهکاری‌های اساسی‌ تربیت کارآفرین و توسعه کارآفرینی پرداخته شده و آموزش کارآفرینی و انواع دوره‌های آموزشی کارآفرینی بررسی شده است.برنامه‌ریزی آموزشی‌ برای تربیت کارآفرینی بر اساس هدف و موضوع آموزش به سه روش خاص‌ صورت می‌گیرد.گاه آموزش برای آگاهی افراد سنین مختلف از موضوع‌ کارآفرینی است و گاه آموزش برای شرکت‌ها و سازمان‌های خاص و زمانی نیز آموزش‌های خاص و دوره‌های ویژه سازمانهای بین المللی را شامل می‌شود.

در این مقاله به موضوع کارآفرینی و نقش آن در توسعه و به اهمیت و ضرورت کارآفرینی در جامعه پرداخته و به مدل‌های متفاوت کارآفرینی در توسعه نیز اشاره شده است و با توضیح مختصری در خصوص بیکاری‌ فارغ التحصیلان دانشگاهی و نگاهی گذرا به آمار و ارقام مربوط،به نقش‌ کارآفرینی در حل معضل بیکاری فارغ التحصیلان پرداخته است.در بقش دیگر برنامه‌ها و سیاست‌های دولت برای توسعه کارآفرینی عنوان شده و به‌ مرکز کارآفرینی و آئین‌نامه توسعه کارآفرینی در دانشگاه‌ها اشاره شده است.و در نهایت به نتیجه‌گیری پرداخته است.

زهرا استاد زاده 

نوشته شده در تاریخ چهارشنبه 12 مهر 1391    | توسط: محمد خلیفه پور    | طبقه بندی: مقالات کارآفرینی و مدیریت،     | نظرات()
شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic | Buy Targeted Website Traffic