سازمانهای موفق کارآفرین به توازن میان این هفت عنصر دست یافته اند و باید به تمام آنها به یک میزان توجه نمایند .

این عناصر شامل : 

اس های سخت :

1 – استراتژی : اقداماتی که شرکت از طریق فعالیتهای خود در کسب و کار آنها را انجام میدهد و مزیت رقابتی ارائه شده توسط شرکت است

2 – ساختار : مبنایی برای تخصص و هماهنگی

3 – سیستم ها : فرآیند و رویکردهای رسمی و غیر رسمی که از استراتژی و ساختار شرکت در طول مرحله آغاز و توسعه حمایت می کند


اس های نرم :

1 – سبک و فرهنگ :  متشکل از دو عنصر است

     الف ) فرهنگ سازمانی : ارزشها و باورها و ضوابط

     ب ) سبک مدیریت و رفتار مدیران : آنچه آنها انتظار 

     دارند و دنبال می کنند و اهداف و ارزشهای   مدنظرشان

2 – پرسنل : افراد حاضر در شرکت و فرآیندهای مورد استفاده برای توسعه مدیران و کارکنان

3 – مهارتها : آنچه که شرکت به بهترین شکل انجام می دهد

4 – ارزشهای مشترک : آنچه که برای بانیان مهم است


اسهای نرم توسط افرادی که در سازمان کار میکنند تعیین می شوند و برنامه ریزی و تاثیر گذاری بر این عناصر دشوارتر می شود .

نوشته شده در تاریخ شنبه 3 دی 1390    | توسط: محمد خلیفه پور    | طبقه بندی: استراتژی كارآفرینانه،     | نظرات()